Welkom

Op steeds meer scholen wordt aandacht besteed aan ‘de andere kant van de zorgbreedte’ en krijgen heel intelligente- en hoogbegaafde kinderen ook meer aandacht. Ook zij hebben recht op passend onderwijs, maar leerkrachten worstelen nogal eens met het vinden van de juiste aanpak.

plaatje home

Problemen
Veel slimme kinderen, die op school moeite hebben met (onderdelen van) leren, blijken visueel en ruimtelijk te denken.
Soms hebben ze moeite met talige taken op school. Deze kinderen ervaren school meestal als ‘saai’. Ze hebben moeite om aan opdrachten te beginnen, taken te volbrengen of om gemotiveerd te werken. Vooral bij het (begrijpend) lezen, schrijven en het automatiseren (leren lezen en tafels) zien we problemen, die moeilijk verklaarbaar zijn gezien hun intelligentie. Als gevolg van dit ‘falen’ kunnen weer problemen ontstaan als faalangst, eenzaamheid, boosheid, lichamelijke klachten (hoofdpijn en buikpijn).
TeachSupport biedt deze kinderen de gelegenheid om onder schooltijd op de eigen school of in een ruimte van TeachSupport deel te nemen aan een verrijkingsklas.

Begeleiden
Om de kinderen optimaal te kunnen begeleiden zijn er 8 kinderen per groep. Materialen waar TeachSupport gebruik van maakt, hebben de volgende eigenschappen:

 • Sluiten aan bij interessegebieden (b.v. ruimte, het menselijk lichaam, insecten, techniek)
 • Zelfgekozen (op basis van interesse, faalangst)
 • Uitdagend (in b.v. gebruik, in vorm, in afkomst, originaliteit)
 • Gelegenheid tot reflectie (zelf na te kijken en te corrigeren)
 • Wisselende moeilijkheidsgraad (niveauverschillen)
 • Verschillende ontwikkelingsgebieden aansprekend (geheugen, concentratie, sociale omgang, enz.)

Uiteraard is de pedagogische aanpak bepalend voor succes.
Soms ontbreekt het TeachSuport aan voldoende kennis of vaardigheden of is er nader psychologisch onderzoek noodzakelijk. TeachSupport zoekt dan samen met u naar andere mogelijkheden.
In toenemende mate is er contact met therapeuten, praktijken, instellingen en scholen. Bij TeachSupport komt u verder!!
Er wordt gewerkt en begeleid vanuit de visie van de Meervoudige Intelligentie van Howard Gardner. Het kind wordt uitgedaagd,
er wordt een beroep gedaan op het creatieve denkvermogen van het kind!

TeachSupport
TeachSupport kan ook ondersteuning bieden door middel van:

 • Een presentatie over hoogbegaafdheid (kenmerken, verrijken en materialen, versnellen, onderpresteren, enz.)
 • Het opzetten van een plusklas (samenstellen doelgroep, doortoetsen, schoolorganisatie, begeleiding, compacten, enz.)
 • Het inrichten van een orthotheek
 • Het demonstreren van geschikte materialen
 • Sociaal-emotionele begeleiding van hoogbegaafde kinderen (onderpresteren, faalangst, leerachterstand, uitdaging). Individueel of in groepsverband m.b.v. spelactiviteiten met een orthopedagogisch karakter
 • Schrijven van een beleidsplan (zorgbeleid)
 • Het organiseren van speciale zorg binnen een klassikaal systeem
 • Het geven van onderwijs aan kinderen in verrijkingsklassen onder schooltijd op locatie van TeachSupport
 • Het geven van andere verrijkingsactiviteiten in de vorm van wordshops of cursussen op locatie van TeachSupport